Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DAS COMPANY

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady zawierania i realizacji Umów sprzedaży na odległość pomiędzy Klientami, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.dascompany.com (dalej: ,,Sklep” lub ,,Sklep internetowy”) oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną w tym Sklepie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest za pośrednictwem: 

   1. poczty tradycyjnej pod adresem: Das Company Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia;

   2. poczty elektronicznej (e-mail) pod adresem: biuro@dascompany.com;

   3. numeru telefonu: +48 32 50 65 880;

   4. formularza kontaktowego dostępnego na stronach internetowych Sklepu;

   5. chatu dostępnego na stronach internetowych Sklepu.

 2. DEFINICJE

  1. Pojęcia pisane w Regulaminie wielką literą oznaczają:

   1. Dni robocze –  dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

   2. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera Umowę sprzedaży w ramach Sklepu lub korzystająca z udostępnianych w nim Usług - w tym zapoznaje się z treściami w nim prezentowanymi.

   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);

   4. Konto/Konto Użytkownika– Usługa realizowana na rzecz Klienta drogą elektroniczną, polegająca na przydzieleniu danemu Klientowi dostępu do wydzielonej przestrzeni w ramach Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu, w tym składać Zamówienia i śledzić ich status zgodnie z Regulaminem;

   5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego bądź Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, zapisy Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi (zgodnie z definicją poniżej);

   6. Kreator towaru – Usługa realizowana na rzecz Klienta drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu Klientowi narzędzia, za pomocą którego Klient samodzielnie tworzy Towar o interesujących go wymiarach, materiałach oraz innych elementach przedstawionych w treści kreatora, aby utworzyć końcowy Towar, który może być przedmiotem Zamówienia,

   7. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie;

   8. Polityka prywatności – dostępny w Sklepie internetowym odrębny dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jak również wykorzystania plików cookies;

   9. Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi - osoba fizyczna będąca Klientem zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy sprzedaży wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z praw przysługujących konsumentom na gruncie Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta;

   10. Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonujący czynnośći prawnej związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową z wyłączeniem Przedsiębiorcy korzystającego z praw przysługujących konsumentowi;

   11. Regulamin – niniejszy regulamin;

   12. Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego,

   13. Sprzedawca – Das Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini, ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000451571, NIP: 6772373649, REGON: 122795114, kapitał zakładowy: 4.295.000,00 zł;

   14. Strony – Klient oraz Sprzedawca łącznie;

   15. Towar– oznacza towar prezentowany przez Sprzedawcę w witrynie Sklepu wraz z opisem, jak również produkt z elementami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta;

   16. Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informację służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

   17. Umowa sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży Towarów na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

   18. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827 ze zm.);

   20. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych-  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.);

   21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   22. Warunki Gwarancji – dostępny w Sklepie internetowym odrębny dokument określający zasady gwarancji na Towary udzielanej Klientom przez Sprzedawcę,

   23. Warunki Korzystania – dostępny w Sklepie internetowym odrębny dokument określający zasady oraz instrukcję korzystania z Towarów,

   24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające jego główne elementy.

  2. Sprzedawca może wprowadzać definicje innych pojęć również bezpośrednio w treści Regulaminu.

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY, BEZPIECZEŃSTWO

  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: 

   1. posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu;

   2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej (e-mail);

   3. dostęp do przeglądarki internetowej w najnowszej wersji (chyba że na stronach Sklepu wskazano inaczej);

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript;

   5. posiadanie programu do odczytu plików w formacie PDF.

  2. Dodatkowo w celu korzystania z niektórych Usług, lub funkcjonalności Sklepu lub korzystania z nich w pełny sposób, konieczna może być właściwa konfiguracja urządzenia oraz wyrażenie zgody na dostęp do usług lokalizacji w przeglądarce internetowej i/lub urządzeniu, z którego Klient korzysta, oraz zapewnienie dostępu przeglądarki do tych usług, zgodnie z informacją prezentowaną w Sklepie.

  3. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Sklepie Internetowym może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania czy pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Każdy Klient, by uniknąć ww. ryzyka i zagrożeń powinien stosować odpowiednie środki techniczne minimalizujące te ryzyka, np.  programy antywirusowe czy zaporę sieciową typu firewall.

  4. Sprzedawca korzysta w Sklepie z plików ,,cookies”, których stosowanie ma na celu w szczególności zapewnienie poprawnego działania stron internetowych Sklepu czy dostarczenie Usług. Zasady wykorzystania plików ,,cookies” wraz z określeniem celów ich wykorzystania zostały określone w Polityce Prywatności.  

  5. Klient korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do: 

   1. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami dobrych obyczajów oraz w sposób niezagrażający dobrom osobistym Sprzedawcy, jakichkolwiek osób lub podmiotów trzecich bądź innym prawom oraz uzasadnionemu interesowi Sprzedawcy;

   2. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, takich jak np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

   4. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

  6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Sklepu internetowego, Usługi lub ich elementów, w tym w szczególności zdjęć, materiałów wideo, opisów czy innych treści bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i Regulaminu. Sprzedawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów swoich oraz podmiot trzecich, w tym użytkowników stron Sklepu i Klientów.

SPRZEDAŻ

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA; WARUNKI KORZYSTANIA Z TOWARÓW

  1. W Sklepie prezentowane są informacje o gotowych Towarach, na które składają się m.in. ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, jak również informacje o materiałach, konstrukcji i właściwościach użytkowych elementów składowych, z których formowany jest końcowy Towar o parametrach wskazanych przez Klienta, wraz z cenami tych Towarów. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim oraz inne treści dostępne w Sklepie Internetowym, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

  2. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątkowo, Sprzedawca może prezentować również w Sklepie Internetowym Towary odbiegające od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy. W przypadku Towarów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca w ich opisie informuje Klienta o ich stanie – Towary te można nabyć w obniżonej cenie. Klient będący Konsumentem podczas składania Zamówienia na Towar odbiegający od wymogów zgodności z umową wskazanych w niniejszym ustępie wyraźnie i odrębnie akceptuje brak konkretnej cechy Towaru.

  3. Wszystkie Towary zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  5. Klient może złożyć Zamówienie:

   1. bezpośrednio w Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem jego infrastruktury (formularz Zamówienia);

   2. e-mailowo;

   3. osobiście, w siedzibie Sprzedającego.

  6. W celu złożenia Zamówienia z wykorzystaniem formularza Zamówienia – Klient kieruje się komunikatami wyświetlanymi w Sklepie, finalizując Zamówienie przyciskiem potwierdzenia z obowiązkiem zapłaty lub innym równoważnym.

  7. Zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym – z wykorzystaniem formularza Zamówienia, zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów wskazanych w Zamówieniu. 

  8. Oferta Klienta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

  9. Po złożeniu Zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji Zamówienia.

  10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi będącemu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcą korzystającemu z praw przysługujących konsumentowi jej warunki, przesyłając je  na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres – według swojego wyboru.

  11. Sprzedawca dopuszcza również możliwość składania Zamówień w Sklepie internetowym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mailowo). Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów poniżej, do Zamówień, o których mowa w zdaniu poprzednim zastosowanie znajdują pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu. 

  12. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym e-mailowo jest możliwe w terminach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. 

  13. W celu złożenia Zamówienia e-mailowo Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą, pod adresem e-mail wskazanym w pkt. I lit. b. Regulaminu oraz powinien wskazać:

   1. swoje dane wymagane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko / nazwę firmy, formę/adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu;

   2. nazwę Towaru lub elementy składowe i parametry Towaru spośród prezentowanych na stronie internetowej Sklepu;

   3. liczbę Towarów;

   4. wybraną formę dostawy – spośród dostępnych w Sklepie;

   5. wybraną formę płatności – spośród dostępnych w Sklepie.

  14. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w ppkt. powyżej, podawana jest przez Sprzedawcę po skompletowaniu całości Zamówienia poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej (e-mail). Sprzedawca informuje wtedy również, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

  15. W przypadku Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem      poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

  16. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Klient, o którym mowa w ppkt. powyżej (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) powinien przesłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której:

   1. akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację, oraz

   2. akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

  17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  18. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca może wskazać odrębne zasady składania oraz realizacji Zamówień. 

  19. Towary oferowane przez Sprzedawcę podlegają zasadom oraz instrukcjom użytkowania, zawartym w osobnym dokumencie Warunki Korzystania, zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu.

 2. CENY I METODY PŁATNOŚCI 

  1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich. 

  2. Ceny prezentowane w Sklepie zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. 

  3. W stosunku do Klientów będących przedsiębiorcami, Sprzedawca może posługiwać się cenami netto. W takim przypadku do ceny netto, Przedsiębiorca musi każdorazowo doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.

  4. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru obciążających Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  5. Klient może wybrać następujące metody płatności: 

   1. płatność elektroniczna z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznych operatorów płatności (zgodnie z informacjami w Sklepie). W przypadku wyboru tej formy płatności realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz uzyskaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta. Natomiast wysyłka Towaru do Klienta jest dokonywana po skompletowaniu Zamówienia;

   2. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy. W przypadku wyboru tej formy płatności realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Natomiast wysyłka Towaru do Klienta jest dokonywana po skompletowaniu Zamówienia. W przypadku tej formy zapłaty, Sprzedawca może przekazać Klientowi jeszcze przed dokonaniem płatności odpowiedni dokument związany z rozliczeniem, w tym fakturę proforma czy fakturę zaliczkową – zgodnie z informacjami w Sklepie;

   3. gotówką za pobraniem (płatność u dostawcy przy dokonywaniu dostawy). W przypadku wyboru tej formy płatności, realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz jego skompletowaniu;

   4. płatność gotówką lub płatność kartą przy odbiorze osobistym (płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy). W przypadku wyboru tej formy płatności realizacja Zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy w terminie ustalonym przez Strony;

  6. Dostępne do wyboru przez Klienta sposoby zapłaty mogą być uzależnione od wybranej przez Klienta formy dostawy Towaru, o czym Sprzedawca będzie informował w Sklepie.

  7. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu obejmujący Zamówione Towary w formie papierowej wraz z dostawą Towarów lub w formie elektronicznej – na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail. W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie internetowym, Sprzedawca może umieścić również dowód zakupu w ramach Konta Klienta. Klient wyraża zgodę na przekazanie mu dowodu zakupu w formie elektronicznej. 

  8. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie zapłaty za Zamówienie.

  9. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, Sprzedawca może wezwać Klienta do zapłaty wyznaczając mu dodatkowy termin do takiej zapłaty i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z anulowaniem oraz brakiem realizacji Zamówienia. 

  10. Wobec cen Towarów podanych w Sklepie, które deklarowane są przez Sprzedawcę jako obniżone, Sprzedawca podaje wcześniejszą, najniższą cenę Towaru stosowaną w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny Towaru.

 1. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

  1. Dostawa Towarów nie jest ograniczona terytorialnie. W zależności od miejsca dostawy dostępne mogą być różne formy oraz koszty dostawy – zgodnie z informacją w Sklepie internetowym.

  2. Dostawa jest realizowana w formie wybranej przez Klienta oraz na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  3. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość wyboru następujących form dostawy zamówionych Towarów: 

   1. przesyłka kurierska; 

   2. odbiór osobisty z punktu odbioru Sprzedawcy (wskazanego przez Sprzedawcę) – po wcześniejszym ustaleniu jego terminu, miejsca oraz zasad ze Sprzedawcą. W przypadku tej formy dostawy Klient jest proszony o skontaktowanie się ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.

  4. Informacja o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru prezentowana jest Sklepie.

  5. Jeśli w Sklepie nie wskazano wyraźnie inaczej, termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. 

  6. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

  7. Sprzedawca może (w tym okazjonalnie bądź czasowo) wprowadzić odrębne zasady czy formy dostaw, w tym przykładowo określić wartość Zamówienia od którego wybrane lub wszystkie formy dostaw mogą być dla Klienta bezpłatne oraz ich zasady. Informacje takie prezentowane są na stronach Sklepu Internetowego. 

USŁUGI

 1. USŁUGI – POSTANOWIENIA OGÓLNE, DOSTĘPNE USŁUGI

   

  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie przez Klienta z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

  2. Główną Usługą oraz funkcjonalnością w Sklepie Internetowym jest udostępnienie możliwości składania Zamówienia z wykorzystaniem interaktywnego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie. Usługa polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie jest świadczona przez czas określony – do momentu wysłania przez Klienta Zamówienia z wykorzystaniem tego formularza (skorzystania z formularza). 

  3. Klient Sklepu ma możliwość przeglądania i wyszukiwania treści dostępnych na stronach Sklepu. Treści takie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. 

  4. Usługa polegająca na przeglądaniu i wyszukiwaniu treści jest świadczona na rzecz Klienta przez czas określony – do momentu zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

  5. Klient ma możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym. 

  6. Konto zawiera dane podane przez Klienta. Może zawierać także inne informacje, w tym takie jak historia zakupów Klienta czy status Zamówienia. 

  7. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakładania Konta, udostępnianego w Sklepie Internetowym. 

  8. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

  9. Klient ma możliwość za pomocą Kreatora towaru samodzielnego stworzenia interesującego go Towaru końcowego, poprzez wybór dostępnych w Sklepie opcji wymiaru, materiału oraz innych elementów przedstawionych w treści Kreatora towaru. 

  10. Kreator towaru jest narzędziem udostępnionym Klientowi, aby mógł on utworzyć końcowy Towar, który posiada określoną cenę oraz może być przedmiotem Zamówienia.

  11. Usługa udostępnienia Kreatora towaru Klientowi dostępna jest dla Klientów, którzy otworzą Kreator towaru za pomocą adresu internetowego dostępnego w określonej części Sklepu.

  12. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnieniu Kreatora towarów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu z Kreatorem towarów.

  13. Sprzedawca umożliwia również Klientom rejestrację lub logowanie w Sklepie internetowym z wykorzystaniem konta takiego Klienta za pomocą zewnętrznych portali społecznościowych takich jak Facebook, Google. Klient, który rejestruje lub loguje się do Konta w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem konta na portalu zewnętrznym udostępnia w Sklepie Internetowym określone dane z konta w tym portalu zewnętrznym. 

  14. Klient jest zobowiązany do wprowadzania w Sklepie Internetowym, w tym w formularzu rejestracji Konta wyłącznie danych aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, nie wprowadzających w błąd oraz do niezwłocznego informowania o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Sprzedawcy danych lub dokonywania samodzielnie zmiany tych danych  za pomocą dostępnych w Koncie funkcjonalności.

  15. W celu poprawnego zakończenia procesu zakładania Konta, Klient może zostać również proszony, o dokonanie dodatkowej aktywacji Konta, w tym z wykorzystaniem poczty e-mail lub wiadomości SMS, zgodnie z informacjami wyświetlanymi w Sklepie. 

  16. Ten sam Klient nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. 

  17. Klient może otrzymywać od Sprzedawcy informacje o charakterze handlowym i podobnym w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu – w formie komunikatów SMS – według wyboru Klienta (Usługa Newsletter). W przypadku wyboru opcji Newslettera SMS – wiadomości są przesyłane za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych obsługujących odbiór komunikatów SMS, na podany przez Klienta numer telefonu.

  18. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych.

  19. Zapis do Newslettera jest dobrowolny.

  20. W celu zapisu do Newslettera należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub aktywować odpowiednie pole w Sklepie internetowym. 

  21. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail lub numeru telefonu z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

  22. Treści przesyłane w ramach Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  

  23. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu Internetowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta z wykorzystaniem formularza. Formularz kontaktowy nie stanowi środka komunikacji online w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 3a Ustawy o prawach konsumenta.

  24. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą również z wykorzystaniem interaktywnego chatu dostępnego w Sklepie Internetowym. Usługa chatu jest świadczona Klientowi przez czas określony – do momentu zakończenia rozmowy z wykorzystaniem tego narzędzia lub zamknięcia przez Klienta strony Sklepu Internetowego. 

  25. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym z poziomu swojego Konta indywidualnych oraz subiektywnych wypowiedzi (opinii) odnoszących się do Towaru, przebiegu transakcji, czy też obsługi Zamówienia. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

  26. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu przez Klienta opinii w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony - czas dodania i prezentowania opinii. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały. Treść wypowiedzi nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. 

  27. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę (licencja), w tym w szczególności jej utrwalanie w pamięci komputera, publiczne wykonywanie, zwielokrotniania i rozpowszechnianie w taki sposób aby każdy miał do niej dostęp, w tym w szczególności z wykorzystaniem sieci Internet, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  28. Licencja, o której mowa w podpunkcie poprzedzającym, uprawnia Sprzedawcę do sublicencji i nie jest ograniczona terytorialnie. 

  29. Zapisy powyższego podpunktu znajdują odpowiednie zastosowanie do innych treści umieszczanych przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności w ramach Konta w Sklepie. 

  30. W Sklepie pewne treści mogą być też prezentowane w ramach tematycznego bloga dotyczącego rodzaju Towarów oferowanych w Sklepie. Treści prezentowane w ramach tematycznego bloga mają charakter hobbystyczny  i ogólny, tematyczny ale też jedynie poglądowy. Prezentowane są w ramach subiektywnie dobranych przez Sprzedawcę kryteriów. Nie powinny być one traktowane jako oferta, doradztwo czy jakiekolwiek rekomendacje.

  31. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


 1. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ICH ZAWIESZENIE

  1. W stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą Sprzedawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, w tym w szczególności prowadzenia Konta, jak również rozwiązania umowy o świadczenie Usługi, w tym Usługi prowadzenia Konta, oraz innych Usług oferowanych w Sklepie Internetowym, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez takiego Klienta danych, jak również w przypadku:

   1. naruszenia przez takiego Klienta Regulaminu, przepisów obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;

   2. gdy działania lub zaniechania Klienta wpływają negatywnie na dobre imię Sprzedawcy lub w inny sposób szkodzą Sprzedawcy.

  2. Sprzedawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług dostępnych w Sklepie Internetowym, również w stosunku do Klientów niebędących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 1 powyżej, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem terminu do zaprzestania naruszeń. 

  3. Sprzedawca może również rozwiązać Umowę o świadczenie Usług, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

   1. w przypadku zmian w zakresie świadczonych w Sklepie internetowym Usług, w tym w szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, technologicznymi czy technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu Internetowego czy poszczególnych Usług, jak również zmian polegających na zakończeniu prowadzenia Sklepu, świadczenia danej Usługi, jej zmianie czy też wprowadzeniu nowych Usług czy funkcjonalności, jak również konieczności usprawnienia Usług, funkcjonalności lub działania Sklepu internetowego, zapobieganie nadużyciom oraz konieczności spowodowanej względami bezpieczeństwa;  

   2. w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz ich interpretacji/wykładni;

   3. w przypadku wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu instytucje mające wpływ na zapisy świadczone Usługi czy też prawa i obowiązki Stron, jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;

   4. w przypadku gdy Konto danego Klienta pozostaje nieaktywne przez okres minimum 3 lat. 

  4. Wezwanie, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej, jak również informacje o zawieszeniu świadczenia Usług lub ich wypowiedzenia, kierowane mogą być do Klienta droga elektroniczną, w tym za pomocą komunikatów w Sklepie.

 

ODSTĄPIENIE, REKLAMACJE, POZASĄDOWE SPOSOBY ZAKOŃCZENIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W celu uniknięcia wątpliwości, przez Konsumenta na potrzeby zapisów niniejszego działu dotyczącego konsumenckiego prawa do odstąpienia od Umowy, rozumie się także Przedsiębiorców korzystających z praw przysługujących konsumentowi.

  2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaż składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć samodzielnie bądź korzystając z formularza, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej.

  3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta.

  6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na następujący adres Sprzedawcy: Das Company sp. z o. o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia.

  8. W wypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu Towaru na Stronie internetowej Sklepu.

  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

  11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego  żadnymi kosztami

 

 1. DPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, GWARANCJA

  1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z treścią Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w pkt. IV ppkt. 2 Regulaminu.

  2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących Konsumentowi za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

  3. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsumentowi albo Przedsiębiorcy korzystającemu z praw przysługujących konsumentowi przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.

  4. Konsument albo Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi, w przypadku realizacji przysługujących mu uprawnień z uwagi na brak zgodności Towaru z Umową, udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbiór Towaru następuje na koszt Sprzedawcy. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument albo Przedsiębiorca korzystający z praw przysługujących konsumentowi niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.

  5. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych w obrocie z Przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 k.c.

  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do gwarancji wskazanej w pkt. X ppkt. 10 Regulaminu.

  7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować: 

   1. na adres: Das Company sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia,

   2. lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@dascompany.com,

   3. telefonicznie, pod numerem: +48 32 50 65 880,

   4. lub za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie Internetowym pod adresem: https://complaints.dascompany.com/

  8. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt. 7 lit. a powyżej.

  9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi.

  10. Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję Sprzedawcy. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji Sprzedawcy znajdują się w Warunkach Gwarancji, zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu.

  11. Gotowe Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą posiadać gwarancję innego podmiotu trzeciego. W przypadku, gdy dany Towar posiada gwarancję, o której mowa w zdaniu poprzednim, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo załączona w formie pisemnej do Towaru przy jego doręczeniu Klientowi, jak również na stronach Sklepu Internetowego. 

 1. REKLAMACJA USŁUG 

  1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z jego z Usług lub funkcjonalności.

  2. Reklamacje można zgłaszać:

   1. na adres: Das Company sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 32-540 Trzebinia, 

   2. lub e-mailowo na adres poczty elektronicznej: biuro@dascompany.com ,

   3. telefonicznie, pod numerem: +48 32 50 65 880,

   4. lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym. 

  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj oraz opis zaistniałego problemu. 

  4. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie we wskazanym terminie.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Klient będący Konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  2. Konsument m.in.: 

   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;

   2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

  3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania przez Konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz  w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w tym na ich stronach internetowych. 

  4. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu

 1. POSTANOWIENIA ODRĘBNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

Z zastrzeżeniem odrębnych zapisów niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy Klient jest Przedsiębiorcą, zastosowanie do dokonywanych przez niego Zamówień oraz Usług zastosowanie znajdują poniższe zastrzeżenia:

 

  1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia lub w innym miejscu w Sklepie, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

  2. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.

  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towarów, etykietach Towarów lub wskazówkach Sprzedawcy.

  4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

  5. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

  6. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub innych symboli indywidualizujących Sprzedawcy.

  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy jest ograniczona do wartości ostatniego Zamówienia.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydruk lub zapisanie na nośniku w każdym momencie przeglądania zawartości Sklepu Internetowego.

  2. O ile inaczej nie wskazano na stronach Sklepu, wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do innych treści, a w szczególności do formularzy, logotypów, jak również zdjęć, materiałów wideo, opisów Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  5. Sprzedawca może wprowadzać zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

   1. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ich interpretacji/wykładni wpływających na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron;

   2. wydania decyzji, orzeczenia lub innego podobnego aktu przez sądy, organy lub innego typu instytucje mające wpływ na zapisy Regulaminu czy też prawa i obowiązki Stron, jak również nałożenie określonych obowiązków przez takie sądy, urzędy czy innego typu instytucje;

   3. w przypadku zmian w zakresie świadczonych w Sklepie internetowym Usług, założeń, funkcjonalności czy organizacji prowadzenie Sklepu lub sprzedaży; w tym w szczególności spowodowanych względami organizacyjnymi, technologicznymi lub technicznymi, w tym w przypadku zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu internetowego czy poszczególnych Usług lub założeń biznesowych, jak również zmian polegających na zakończeniu świadczeniu danej Usługi, formy czy zasad sprzedaży, ich zmianie czy też wprowadzeniu nowych Usług czy funkcjonalności czy organizacji Sklepu lub sprzedaży; 

   4. konieczności usprawnienia Usług, funkcjonalności lub działania Sklepu internetowego, zapobieganie nadużyciom, czy konieczności spowodowanej względami bezpieczeństwa;

   5. wystąpienie konieczności zmian redakcyjnych, w tym konieczności usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu.

  6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto mogą zostać dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy w zakresie Konta.

  7. Zmiany Regulaminu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami mogą być wprowadzane w okresach krótszych niż wskazane w ppkt. 6 powyżej. 

  8. Sprzedawca może zamieszczać na stronach internetowych Sklepu treści reklamowe dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Sklepu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

  9. Jeżeli któreś z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. 

  10. Jeżeli niniejszy Regulamin występuje w wersji dwu- lub wielojęzycznej, to w razie rozbieżności językowych, wyłącznie wiążąca jest polska wersja językowa Regulaminu.